Trường THCS Đinh Thiện Lý(丁善理紀念中學)

Lawrence S. Ting Memorial School

丁善理紀念中學