John F. Kennedy Catholic High School, Somers, NY(薩默斯約翰·甘迺迪天主教高中) 地圖

John F. Kennedy Catholic High School, Somers, NY

  • 地址: Kennedy Catholic High School, 54 Route 138, Somers, NY 10589