Trường THCS Đinh Thiện Lý(丁善理紀念中學)

Lawrence S. Ting Memorial School

丁善理紀念中學

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý - Lawrence S.Ting School (LSTS)

制服介紹 | Uniform Intro

校園 | Campus

上傳校園照片
本校尚無照片,歡迎提供照片上傳